1/0

28 AUG – 20 SEP 2012

茶會 II

Ihara Sousen 

 

Art Works

 

Note

일본의 茶會를 통하여, 차문화와 함께 발달한 일본의 공예예술과 문화를 직접 느껴보고 체험하는 형식으로 기획된 특별 프로그램이다.

 

프로그램 : 1. 일본 다도의 역사와 형식

                 2. 다도회에 사용 된 작품에 대하여.

                 3. 다도회

 

Review & Article

 

CV

 

 Exhibition View

팔조로고_g-2020.png